اگر رأی دادن بی فایده بود،
اینقدر رأی ندادن رو تبلیغ نمیکردند....

#انتخابات
#جلیلی_رئیسی

نظرات