*در صورت منتقد بودن به رفتار ناپسند کاندیداهای ریاست جمهوری و سو استفاده سیاسی از زنان و دختران جامعه؛ با امضا الکترونیکی بیانیه زیر، اعتراض خود را نسبت به این مسئله اعلام کنید.*

https://farsnews.ir/my/c/71873

نظرات