یه مرده دستشو می کنه تو بتو بتون میگه نتون😂😂😂

نظرات