گفت: من که امسال رای نمی دم.
گفتم: چرا؟
گفت:مگه مشکلات اقتصادی رو نمی بینی؟
گفتم:خب مشکلات اقتصادی و... یک مسئله هست باید یه راه حل براش پیدا کرد، راه حلش هم حضور در انتخابات هست، و انتخاب شخصی انقلابی و مومن و کار آمد برای اینکه مشکلات رو حل کنه
راه حلش نیومدن پای صندوق رای نیست.

#انتخابات_1400
#انتخاب_اصلح

نظرات