♦️رئیسی : مدیری که با درد مردم احساس درد نکند باید درباره خود تردید کند.

🔹مشکلات کارخانه‌هایی که چندین سال تعطیل شده با یک امضا حل می‌شود. من به بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سرزده‌ام و به این اعتقاد دارم باید در بین مردم بود و نه پشت میز. بسیاری از کارخانه‌ها تنها با یک نشست و جلسه باز به چرخه تولید بازمی‌گردند.

🔹 من مدیری نبوده‌ام که در دفترم بنشینم، میان مردم بوده‌ام و از درد مردم خبر دارم. مدیری که با درد مردم احساس درد نکند باید درباره خود تردید کند.

🔹نمی پسندم دست دولت برود در جیب مردم و کسری بودجه اش را از بورس و استقراض بانک مرکزی حل بکند

نظرات