🔴رئیسی: اگر نمی‎شد مشکلات را حل کرد، کاندیدا نمی‎شدم

🔹نمی‎توانم درد و رنج مردم را ببینم و کاری نکنم. با شناختی که از مسائل کشور دارم، راهکار حل مشکلات را می‎دانم. ریشه فساد را باید در دستگاه اجرایی خشکاند. وضع فعلی برای هیچکس قابل قبول نیست و باید تغییر کند.

نظرات