#ایران_خسته_از_ویرانی_بیشتر_است_همتی_روحانیی_دیگر_است
#انتخابات_1400

نظرات