اقای جهانگیری دیروز اعلام کرده که حاضره مناظره بزاره و از کارهای دولت دفاع کنه...

نیازی به مناظره برای دفاع نیست...
همه چیز اشکار است...

اقایان فکرمیکنند ۴ سال پیش است که وعده بدهند و مردم را فریب دهند...

✍️سرباز ولایت

نظرات