⭕️ حدود ۹۰درصد بازار کرفس مسکو دست اسرائیل بود تا اینکه یه جوون تالشی باتولید کرفس مرغوب و با نصف قیمت تونست بازار مسکو رو در اختیار بگیره تاجایی که خبرنگار شبکه ۱۳ اس.را.ئیل گفته این یه جنگ بین کشاورزان ما و ایرانیه :))
کی فکرشو میکرد یه جوون ایرانی تو تجارت اینا اختلال ایجاد کنه؟!

✍ آنا

نظرات