کاش میشد وقتی پیام میاد در نوتیفیکیشن بجای متن شناور گزینه ی حذف پیام گذاشت ....
بیشتر پیاما حذف کردنیه

نظرات