سیاستمداران بد توسط مردم خوبی که رای نمیدهند انتخاب میشوند!

#رای_میدهم
#انتخابات
#انتخاب_درست

نظرات