خود خطا كاریم و مردم را قضاوت مي كنیم
 بی  جهت  از  عالم و ادم   شكايت مي كنیم

هر  جفايي را كه گويي  ان  به دنيا  می كنیم
با چه شوري  ديگران را هم هدايت مي كنیم

مال مردم  مي خوریم  و دم ز ایمان مي زنیم
چون به خلوت ميرویم از خودبرائت مي كنیم

خود  گنه  كار یم  و اهل  صد  ريا  و اختلاس
 با  چه زهدی در  صف اول  عبادت مي كنیم

ابروي   عالم   و    ادم  به   غفلت   مي بریم
چون به مال خودرسیم ازان صيانت مي كنیم

ما كه خود بيمار و  از  درمان ان  وامانده ایم
تا به هر كس ميرسیم  او را طبابت  مي كنیم

غافل از اينم  كه ما در كار  خود  وا مانده ایم
با چه رو  در کار  این  و  ان  دخالت  مي كنیم

زندگي   كوتاه   و   اين  دنيا   بود   نا  پايدار
 بهر  اين  دنياي  فاني   هم  جنايت  مي كنیم

مانده ام  در  پاسخ  اين گفته هاي  بي جواب
از چه رو باچشم بسته خواب راحت مي كنیم

نظرات