شخصی به دارالحکومه رفت
و گفت : از کسی پولی طلب دارم
و او پس نمی دهد
گفتند آیا شاهدی هم داری؟
گفت : خدا
گفتند : کسی را معرفی کن
که قاضی او را بشناسد!!!!

عبید_زاکانی🌺🌺🌺🌺

نظرات