میگع ما که خار بودیم گلها به فدایش
عشق ندار بودیم دارا به فدایش

نظرات