در دنیایی که همه می خوان خدای جذابیت باشن تو خودت باش اینطوری از همه جذاب تری

نظرات