صداوسیما دستور قانونی مرکز ملی فضای مجازی را اجرا کند

https://www.farsnews.ir/my/c/45476


لطفا همه حمایت کنیم ☝️

⏰ فقط چند ثانیه

برای امر به معروف مثل نماز وقت بذاریم ...

نظرات