خوابی که عده ای برای ۱۴۰۰ دیده اند، ظاهرا در #واتساپ‌ تعبیری نداره.

به دنبال انداختن مردم در چاه بزرگتری هستند!

#سیگنال
#تلگرام

نظرات