امام صادق عليه السلام:كسى كه هنگام خواب صد بار از خدا طلب آمرزش نمايد، در حالى شب را به پايان مى‌برد كه همۀ گناهانش مى‌ريزند، همانگونه كه برگهاى درخت مى‌ريزند، و در حالى وارد صبح مى‌شود كه هيچ گناهى ندارد.
سند : کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمه الله علیه
@Emad313

نظرات