🌷 امام رضا (علیه‌السلام) :

👌 خدا به سه چیز در کنار سه چیز دیگر امر کرده است :

1️⃣ دستور به نماز همراه با زكات ؛ پس هر كس نماز بخواند و زكات نپردازد ، نماز او پذيرفته نيست

2️⃣ دستور به سپاسگزارى از خود همراه سپاس از پدر و مادر ؛ پس هر كس از پدر و مادر خود سپاسگزاری نکند ، از خداوند سپاسگزاری نکرده

3️⃣ دستور به تقوا همراه با صله رحم ؛ پس هر كس كه صله رحم نكند ، تقوای الهی را رعایت نکرده است.

نظرات