داستانی بسیار زیبا

(فقط دروغ مگو !)

🔶 مردی نزد حضرت علی (علیه السلام) آمد و گفت: "من کارهای زشت، زیاد میکنم اکنون شما بفرمائید تا یکی از آنها را ترک نمایم."
علی (علیه السلام) فرمود: "دروغ مگو و این عمل زشت را ترک کن."

🔻او از خدمت علی (علیه السلام) بیرون رفت وهرگناهی را از سرقت، قمار، شرابخواری، زنا، تقلب و... که خواست انجام دهد، فکر کرد که اگر من این کار را کردم و بعد، علی علیه السلام (یا شخص دیگری) از من سؤال کند که آیا تو این کار را انجام داده ای؟ اگر راست بگویم رسوا شده و گرفتار میگردم و اگر دروغ بگویم عهد خود را شکسته‌ام و این، برخلاف پیمانی است که نزد علی (علیه السلام) بسته‌ام که دروغ نگویم، و به همین ترتیب تمام گناهان و زشتی‌های اوترک شد!!

روزی خدمت علی (علیه السلام) آمد و جریان خود را نقل کرد و گفت: "به راستی من دانستم که دروغ سرچشمه تمام گناهان است"🌻🌻

نظرات