#شنیدین از وقتی کنگره رژیم تروریست آمریکاتوسط تروریست‌های خودشون اشغال شد،
ظریف و وزارت امورخارجه ایران درکما بسر میبرند#چرا؟
خدامیداند

برای اینکه تاابددرکما باشند. دعاکنید

نظرات