⭕️ چرا می‌نویسید اتفاق‌های دیروز عجیب‌ترین‌های تاریخ آمریکاست؟!
اصلا تاریخ آمریکا از کجا شروع شد؟اول مهاجرهای اروپایی به هم حمله کردند.بعد بومیان رو قتل عام کردند.بعد میان شمالی‌ها و جنوبی‌ها جنگ شد.بعد بمب اتم.بعد حمایت از اسراییل.بعد ویتنام.بعد افغانستان.بعد عراق و سوریه و لیبی...
@Emad

نظرات