چرا سیاه پوشیدی😊 دیگه لباسی نداشتم گریه کردی نه نه پیاز خورد کردم دستت چی شده خوردم زمین. چرا صدات گرفته سرما خوردم چرا نا راحتی. یکم خستم چزا فقط به یک نکته خیره شدی. اخه خوابم میاد چرا واسه همه چی یک دلیل الکی میاری. اخه کسی نمیفهمه😭💔💘🥀... مطالعه بیشتر

روزی روزگاری یه دختر وپسر بودن دختر کور بود ولی پسر چشم داشت بهد مدتی پسر به دختر گفت باهام ازدواج می کنی دختر گفت اگه چشم داشته باشم بله 👨‍👩‍👧‍👧🧡💍بهد یه سال پسر رفت وچشاشو اعدا کرد به دکترو گفت نگین من چشم دادم ناراحت میشه عشقم دختر بهد مدتا چشم دار شد و مغرور روزی پسر اومد پیش دختر وگفت حالا که چشم داری با من. ازدواج می کنی😊دختر نگاهی به پسر کردو گفت نخیر شما کورین پسر گفت باشع ولی مواظب چشما... مطالعه بیشتر

ببین پلیسی عقل داری اصلا همه چیزی مهرفت که نتاشته باشی هیچ نمیرزی