اسمیپ پاک کردم . عماد و فاطمه ابجی خوش باشین🙃

دݜݦݩآݦ ؏ ټعدآد دݜݦݩآع إمآݦ حصیݩ بیشټڔع⚔🚬😹📿
|•🕸🕷•|
●--------------------------------------------------●
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌|-| ❥ꦿ▾.͟. ᬼ᜴ᒃᣔ͢▴🔗𖧞₁₀﹝⃟҈꙰⃫🌙⃫꙰⃟﹞ ↰... مطالعه بیشتر

-وَ خُدایی که گُفت:دُختَرطاقَتِتوعِشقه:)🔥⛓

ᒃᗨᒄᗨᔿ ᔿᐠᵞᗨᒄ ᒄᐠᵍᝂ ᣔᶽ ᒄᐤᣕᵞᗨ ᘁᗨ ᗨᒄᗨᔿᗨᣵᑋ ᆢᝄ•
‍بَدم ‍میاد ‍دیگِہ ‍اَݫ ‌‍دُنیا ‌‍و ‍‍آدمآش̙ ▾ 🛋!-"

◁اگه‌کسےک‌دوصت‌دآره‌روشکستے‌و‌رفدے«💇🏿‍♀҈҉҈✨҈҉»
◁ولےاون‌بآقلبـ‌شکستش‌بآزم‌دوصت‌داشت«🍂҈҉🙂»҈҉҈
◁ووآست‌بهترین‌هآروخاصد«🕸҈҉҈🥀»҈҉҈
◁اینوبدون‌ط‌بآارزش‌ترین‌ادموازدست‌دادے«🎼҈҉҉👊🏿҈҉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... مطالعه بیشتر

‏تویی که رفتی⚡️🚶‍♂
‏منی که جا موندم 🙃🚶‍♀
‏و خدایی که هیچ وقت دخالت نمیکنه=)🥀✨

خاستم‌ بهت پی‌ام بدم🚶‍♀
دیدم آخرین پی‌ام مال منه ،پشیمون شدم‌:)🖤

‍ه‍‌ر ‍چ‍‌ن‍‌د #تَ‍‍‍‍‌ن‍‌‍‌ه‍‌آم . . . 🚡
‍ام‍‌آ ‍حآلِ ‍خ‍‌وب‍‌ی دآرم ‍این ‍روزه‍آ . . . 📒
‍نَ ‍م‍‌ی‍‌گ‍‌ذآرم‍ ‍ک‍‌س‍‌ی ‍در ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍ع‍‌م ‍ب‍‌یآی‍‌د، 🛵
‍نَ ‍خ‍و‌دم‍ ‍در ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍ک‍‌س‍‌ی ‍وارد ‍م‍‌ی‍‌شو‍‌م‍ . . . 🎗
‍بِ ‍ان‍‌دازه‍ ‍ک‍‌آف‍‌ی #ع‍‍‌‍‌آق‍‌ل ‍ش‍‌ده‍ ام‍، 🍋
‍ک‌‍ہ ‍ح‍‌ت‍‌ی ‍بِ ‍خ‍‌ودم‍ ‍اج‍‌آزه‍ ‍ن‍‌ده‍‌م 🌻
‍ح‍‌آل ‍خ‍‌وب‍‌م‍ ‍رآ ‍خ‍‌راب ‍ک‍‌ن‍‌م . . . !... مطالعه بیشتر

‍گ‍‌اه‍‌ی ‍ی‍‌ه‍ ‍ن‍‌ام‍‌‌ر‍د ‍م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ه‍‌ . .🥢-
‍ب‍‌اع‍‌ث ‍بش‍‌ه‍ ‍م‍‌ر‍دا‍‌ی ‍‌‍دی‍‌گ‍‌ه‍ ب‍‌او‍ر ‍ن‍‌ش‍‌ن . .!🥡
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ

‌‹‍م‍‌ن‍‌م‍ ‍ع‍‌آدم‍‌م›. . ‍م‍‌ح‍‌ضِ ‍اط‍‌ل‍‌آع . . 🌥

ولـنتاین امسالـ
بجای ڪادو های چرت و پرتُ مسخره دادن بہ هم دیگہ
یہ کادوی متفاوت بدین :)
مصلن : برگردین !
خیلیا منتظرن . . .🚶🏿‍♀

+‍د‍و‌‍س‍‌ت‍‌ش ‍د‍ا‍ر‍م. .
-‍پ‍‌س ‍چ‍‌را ‍گ‍ذ‍ا‍ش‍‌ت‍‌ی ‍ب‍‌ره¿¡)
+‍ا‍خ‍ه ‍ب‍‌ا ‍م‍‌ن ‍ب‍‌و‍دن ‍اذ‍ی‍‌ت‍‌ش ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌رد.`

آدَما‌خِیلئ‌عَجیبَن:)!"❮🌻⃟🥀⃟❯
اونآ‌هَمو‌دوث‌دَرَن‌:)!"❮💔⃟🔞⃟❯
اَمآ‌بازَم‌قَلبِ‌هَمو‌میشکَنن:)!"❮🚬⃟😸⃟❯
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌... مطالعه بیشتر

`•ᒄᐤᑎᒃᣔᔈ ᣔᣗᣔᎷᣵᑋ ᣕᔾᣗᒄ ᣔᣗᣔᔿᣵᑋ ᐪᐤ ᐪᣕᑋᣔᕒ ⌞🖇⌝ ↵ '
- دُنبالِ آرامِش نَگَردِ آرامِش تُو تَنہـاییِہ!🏹🖤›"!
.. .. .. .. .. .. ..

یهو‌ب‌خُدَم‌اومدَم‌دیدَم‌قَلبَم‌بُزُرگ‌شُدع-!/❮🌻꙰⃟🥀❯
عآقِل‌شُدِع-!/❮🌙꙰⃟🌖❯
دست‌زَدَم‌بِهِش‌قَلبَم‌سَرد‌بود-!/❮🎭꙰⃟🏌🏾‍♂❯
دیدَم‌دگ‌نِمیشکَنع-!/❮🎬꙰⃟🔬❯
گِریع‌نِمیکنع-!/❮🖤꙰⃟🔐❯
ت‌خودِش‌میریزه‌-!/❮♥️꙰⃟🎶❯
فَهمیدم‌مُرده-!/❮⏲꙰⃟🔥❯
خودَم‌کُشتَمِش-!/❮🇦🇹꙰⃟🙃❯... مطالعه بیشتر

''ببَِینَِ‌قَِلبَِ‌معَ‌المثَِنیَِ‌نَِدارَِعَِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🚬›"
''کَِ‌هَِیَ‌مَِیشَکوِنیَشَِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›"

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد،
حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین🕊💧{•👐🏿🚷🍂•}

‌ـ لَعنَت‌بہِ‌عاخَرین‌باری‌کہ‌ِ‹🙂🕸›"
ـ بَغلِت‌کَردم‌/وَنِمیدونِسَم‌‌‹🌱💔›"
ـ عاخرین‌بارح‌ِ:)|‹🚬🚶🏻‍♀›

بایـد به پســرا گفـت
آهـای پسـر ...
حواسـت باشہ
ایڹ دختـری کہ بہ تو دل داده ,
خیلیا در " آرزوی
نیــم نگاهـش " هستنـد ...
لیاقـت داشتــه بـاش🙂

يِّګيِّ زِّيِّرهِ گردِنِشٍ ګبِوِدِعٌ يِّګيِّ زِّيِّرهِ چشٍمَأّشٍ دِنِيِّأّهِأّ مَتّفِّأّوِتّعٌ:)💸🥀🦋🇦🇩🤞😅

میدونم تو نمیای!🚦
میدونم من بهت نمیرسم!🚧
میدونم هیچی مثل قبل نمیشه!🔇
میدونم جای یه چیز تا ابد خالیه!🍩
میدونم خیلی ناراحتم!👽🦍
میدونم اما یه سوال ازت دارم؟؟🐝😪
میشه کاریش کرد،👿
میشه من بشم منه سابق-!-🎃
میشه من باز بخندم اونم از ته دل!🙌🏿😹
میشه دلم هرروز نشکنه؟🕛
میشه تنها نباشم؟🎡
بگو جوابمو بده!🍕
چرا نمیبینی من هستم؟🐼🥀
چرا نمیشنوی لعنتی!!!💯
چرا نمیفهمی که دارم میمیرم؛💔
ببین منو کشتی🙃🌵
ببین تا اخر عمرت ... مطالعه بیشتر

شبامو دوس دارم💔😔
چون شبا به یادش خط میندازم💔😔
عکساتو دوس دارم💔😔
شمارتو میگیرم باز قط میکنم گوشی رو💔😔میترسم بد جوابمو بدی💔🐾😄

- پٍـٌــٍرً جًـْـَمّـٌـٌعَـْـٍیٌـًـًتً تٌـُـًرَیًـٌـّنٌ جَـَـْاَیًـْـٍعُ جّـًـًهٍـْـٌاْنُ؟ٌ
+ قٌـٍـُلٍـْـُبّـَـٌشٍ😹🖖🏻🖤🇱🇷

#عز لاشی ترین پصرِ شهر شنیدم که
میگفت عادم به دختری که میخوادش دست نمیزنه👌🤞🏽✨

- پٍـٌــٍرً جًـْـَمّـٌـٌعَـْـٍیٌـًـًتً تٌـُـًرَیًـٌـّنٌ جَـَـْاَیًـْـٍعُ جّـًـًهٍـْـٌاْنُ؟ٌ
+ قٌـٍـُلٍـْـُبّـَـٌشٍ😹🖖🏻🖤🇱🇷

من هنوز خیال میکنم که تو هر شب به من فکر میکنی...
قطعا من خیالباف ترین فراموش شده‌ی جهانم!

شاید روزے بے خبر دیگر پست نگذارم...
دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همین مجازے
ولے...
واژه‌ها فرار مےکنند
دلم طاقـٺ نمےآورد
اشک‌ها اماڹ نمےدهند
نمےدانم ،شاید من هم روزے
بے خداحافظے بروم از این صفحه ئ مجازئ......!!!!!!
😔💔
😔🥀... مطالعه بیشتر

آخ‌آخ⁦🕸️⁩⃢⃝🍷
مامان‌قَلب‌دَرد‌دارم🚑⃢⃝🥌
میشه‌امشبو‌بخوابم‌دیگ‌بیدار‌نشم🎐⃢⃝🗼
مامان‌دختَرِت‌به‌ #آرامش‌ نیاز‌داره🍁⃢⃝⚡

خیلی بدی خیلی ✂️🧷
فقط بدون خیلی دوست دارم💊💉
خیلی دوست دارم 🔬🔗
با اینکه به دلم رحم نکردی 🏥🌡️
دیدی داره خورد میشه 🔗🗞️
ازت کمک خواستم 🔗💽
خورد ترش کردی🌜💊
چرا نزاشتی راحت بمونه✨🌒
چرا نزاشتی باهات باشه💫☄️
چرا نخواستیش🌋🌕
همه چی اتفاقی بود خوب! ♨️⭐
دلم شکست! 📍✒️
اتفاقی بود خوب 🗃️🖇️
مغزم رد داد! 🗑️🗄️
اتفاقی بود خوب 🗝️🔒
دلم خون شد! 🗜️🔧
اتفاقی بود خوب 💉⛓️
سرد شدی! 🚪🗿
اتفاقی بود خوب🧻🧼
ترکم کردی! 💊☕
اتفاقی بو... مطالعه بیشتر

یِح‌شَب‌سآڪِت‌و‌عارومـ
بِدون‌سَرو‌صِداعیحـ
بِدون‌خدافِظیحـ
میزآرَمو‌میرَم
تآدیگِح‌نَباشَم
تآدیگِح‌نَبینَم
تآدیگِح‌اَشّکِ‌نَریِزَم🙂🚶‍♀.

🚶‍♀🥀