ای خدا من به کسی کاری ندارم...
ولی زخم از همه خوردن شده کارم.‌‌‌..
ازغریب و کسی که وصله جونه
پشت پا خوردن و مردن شده کارم...
کاشکی هوشیاری نصیبم نمیشد
باعث رنج و فریبم نمیشد
اخه هوشیاری غم بزرگیه
کاشکی هوشیاری نصیبم نمیشد...
#آرزوبیرانوند
#mahshar666
@mahshar666
@آرزوبیرانوند
#نویسنده
#خواننده... مطالعه بیشتر