شبی در میان گریه هایم صدای خورد شدنی به گوشم رسید
میدونی، قلبم بود که شکست.😭😭😪😔😔😔😔

بعضیا هم هستن انقد حروم زاده ان
ک یکیش
واسه کل دنیا زیادیه

ما از خوشبختی
فـــــــــقــــــــط اسمــــــشـو شنــــــیدیـــــــــم

جانم را بگیر ولی ، دستانم را رها نکن😔

ضربانم برای تو
نفس هایم برای تو
دلم برای تو
جانم برای تو
همه ام برای تو....
فقط اغوشت را ازمن مگیر.
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😞😞😞😞😞

عاشق بزرگ ترین دروغت بودم

دوس دارم دوباره بشنومش

و باورش کنم <<دوستت دارم>>

شب ها با بغض
روز ها با لبخند تلخ
خدایا عجب دنیایی ساختی واسمون😞

بغض میکنم ، وقتی یاد خنده های دونفره مان می افتم😞😔

صدای شکستن قلبم زیر پاهایت ،موقعه رفتن میشنیدم