بنی آدم اعضای یکدیگرند - که درآفرینش ز یک گوهرند

از محبت خارها گل می شود

سلام من سیروان شریف پور هستم