حاجی مشکل‌ شما اینکه‌ که میخای آدم رو خراب کنی‌
نمیخای‌ خراب رو آدم کنی😏👌🏻🚶‍♀️

حاجی مشکل‌ شما اینکه‌ که میخای آدم رو خراب کنی‌
نمیخای‌ خراب رو آدم کنی😏👌🏻🚶‍♀️

حاجی آدامس‌ شیک رو با اون همه جذابیتش آخرش زیر پامون‌ له میکنیم‌
تو که جای خود داری....😏😉👌🏻

امروزه‌ من تغصیر‌ه دیروزه
فردام‌ چه بی تغصیر‌ میسوزه😪👌🏻

فاز گرفتی خفن 🤔
حواست باشه بفهم 😏
فیوزت دس منه نفهم😒🤟🏻

ما دیگه زمین نخوریم‌ خودش نعمته‌
اوج گرفتن‌ پیش کش😏😹👊🏻

تو که حرف میزنی حرفت معنا نداره بعد اون میاد سکوتش‌ رو معنا میکنه😏🚶‍♀️

چون گریه میکنی دلیل نمیشه که خوشحالی😭
و چون میخندی دلیل نمیشه که خوشحالی🤣

اگه واسه چیزی که دوس داری نمی جنگی‌*_^⛓
پس واسه چیزی که از دست میدی گریه نکن:)👊🏻

خوبی های ما هیچوقت به چشم نیومد 💯
چون بلد نبودیم بزنیمشون‌ تو سرتون☠💜🚶‍♀️

مث خدا باش ☻
بزا واص‌ رسیدن‌ بهت بمیرن‌....🚶‍♀️☠

بی حاشیه عادم باش 🚶‍♀️
خیلیا فقط ادا شو در میارن.....👌🏻😸

سر بح سرم بزاری ؛ سر بح تنت‌ نمیزارم😾✌🏻
ادعا نداریم. ولی کابوصح‌ مدعانیم😼🚬

هاجی جریان چیع کح کیلو کیلو ادعا داری 😏
ولی گرم ب گرم عمل نمی کنی 😒✌🏻

هاجی‌ دگ کار عز روان شناصی‌ گذشدح‌ 😏
باص‌ حیوان شناص‌ باشی‌ تا بعضی‌ عادما‌ رو بشناصی....😉😐✌🏻