خواهش میکنم تو دعوا هاتون اسم مادر وسط نیارین
بخدا اسم مادر حرمت داره


عمه چه گناهی کرده که هرچی نمیشه به عمه های همدیگه فش میدین
خوانواده های ما که دعوا نکردن خودتون دعوا کردین فش هم بدین نه خاندانتون

کمک
کنین بهم