#حقیقت☘️
پادشاه ایران، کوروش بزرگ مارو ببخش😢💔
1-من ایرانی نیستم چون به جای درود میگویم سلام و به جای بدرود میگویم خداحافظ😕💔
2-من ایرانی نیستم چون روز کوروش بزرگ «7ابان»را نمیدانم چون این روز در تقویم کشور من ثبت نشده است😬🤧💔
3-من ایرانی نیستم چون عرب ها به من اموختند به خوراک بگوییم غذا، درحالی ک خودشان ادرار شتر را غذا میگویند و من هم تکرار میکنم😖
4-من ایرانی نیستم چون عرب ها به من اموختند برای شم... مطالعه بیشتر

+ بِهتَـــرین #لُوڪیشِـــن جَهــــان :❣️
- مَنطقہ بَغل ❲طُ∞❳^^🙂♥️

﹏﹏❁ၜ◁||♥️𖣐élñãz𖣐♥️||▷ၜ❁﹏﹏